તલાટી જૂના પેપર ડાઉનલોડ કરો | 2010 થી 2017

By | August 30, 2022

તલાટી જૂના પેપર 2010 થી 2017 ડાઉનલોડ કરો , આવનારી પરીક્ષા માટે ઉપયોગી

તલાટી જૂના પેપર : તલાટી ભરતી સ્પેશ્યલ :શું મિત્રો તમે તલાટી ભરતી તૈયારી કરો છો ? આ લેખ તમારા માટે ઘણો ઉપયોગી છે આ લેખ માં તમને આગળ ના વર્ષ દરમિયાન લેવાયલા તલાટી ભરતી ના પપરો જવાબ વહી સાથે આપવા આવ્યા છે : આ પેપેર તયારી કરતા વિદ્યાર્થી ઓ માટે તેમની તૈયાર મજબુત બને તે હેતુ થી મુકવા માં આવ્યા છે તલાટી જૂના પેપર 2010 થી 2017 તમામ પપેર ની કડી ઓં] નીચે આપેલ છે

તલાટી જૂના પેપર

તલાટી જૂના પેપર Gpssb તલાટી સિલેબસ 2022

વિષયનું નામ        

  • સામાન્ય જાગૃતિ અને સામાન્ય જ્ઞાન : 50
  • ગુજરાતી વ્યાકરણ અને ભાષા : 20
  • અંગ્રેજી વ્યાકરણ અને ભાષા : 20
  • સામાન્ય ગણિત : 10
  • કુલ ગુણ : 100

તલાટી જૂના પેપર 2010 થી 2017

Faq – વારંવાર પુછાતા પ્રશ્નો

01. તલાટી ભરતી ક્યારે લેવાશે ?

  • ગુજરાત સરકાર દ્વારા સતાવાર વેબસાઈટ કે પરિપત્ર દ્વારા જાણ કરવા માં આવશે

02.તલાટી ભરતી માટે ના કોલ લેટર કઈ વેબસાઈટ પર આવશે ?

Ojas.Gujarat.Gov.In પર જાહેર કરાશે

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *